The Dream of a Ridiculous Man ความฝันของคนวิกลจริต


ความฝันของคนวิกลจริต อาจเป็นหนังสือข้ามกาลเวลาก็เป็นได้
เพราะหนังสือเล่มนี้ ตีพิมพ์ตั้งแต่ปี 1877 แต่สามารถมองผ่านทะลุมนุษย์ ในยุคปัจจุบัน
ได้อย่างถ่องแท้ ไม่สิ...หนังสือเล่มนี้ อาจเป็นหนังสือที่เข้าใจ 'จิตใจ' มนุษย์อย่างเราๆ
ได้ทุกยุคสมัย ต่อจากนี้ไปอีก 100ปี และ 1000ปี...

มุมมองทำเข้าใจมนุษย์ ผ่านตัวคนบ้า ของ ฟีโอดอร์ ดอสโตเยฟสกี ยอดนักประพันธ์
ชาวรัสเซีย ที่สร้างผลงานอมตะทั้ง Crime and Punishment, The Idiot, White Nights

The Dream of a Ridiculous Man หรือชื่อภาษาไทย ความฝันของคนวิกลจริต
เป็นการเล่าเรื่องสั้นต่างๆ ผ่านตัวละครที่เป็นคนวิกลจริต หรือ ถูกผู้อื่นมองว่าเป็น
ที่ใช้ชีวิตข้างถนน ในมหานคร เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

ในเรื่อง เขาได้กล่าวถึงมนุษย์ปกติ จนทำให้เราตั้งคำถามกับตัวเองได้มากมาย
และรวมไปถึงความฝัน และสิ่งต่างๆ ที่ตัวละครคนบ้าคิด โลกที่เขาเห็น,
วิธีที่เขามองผู้อื่น, วิธีที่เขาคิดว่าผู้อื่นมองตัวเอง และ เรื่องเล่าอื่นๆ ในบทต่างๆ

ฉบับแปลภาษาไทย มีทั้งในชื่อ ความฝันของคนบ้า, ความฝันของคนวิกลจริต
ซึ่งอาจหาซื้อยากซะหน่อย แต่มั่นใจว่าเพื่อนๆ สามารถหาได้แน่

รูปถ่าย Fyodor Dostoyevsky เมื่อปี 1876

หนังสือ : The Dream of a Ridiculous Man
ผู้ประพันธ์ : Fyodor Dostoyevsky
ตีพิมพ์ครั้งแรก : 1877

ขอบคุณข้อมูล : wikiquote.org
ขอบคุณภาพประกอบ : wikiquote.org
Powered by Blogger.